«طراحی شهری» فرآیندی است که به شکل دهی فیزیکی بافت های مختلف شهری و روستایی منجر می¬شود. طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می پردازد. این فرآیند طراحی ساختمان ها، فضاها و چشم اندازها را در برمی گیرد و نهایتا جریانی را به راه می اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می کند.
طراحی شهری بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته¬های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری، معماری و منظر سازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی،جامعه شناسی و اقتصاد سروکار دارد. در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می کند و دامنه فعالیتش بسیار گسترده است.