امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی میتوان بسیاری از کارها را به ماشین سپرد این عنوانی است که در ساخت وساز معروف است به مکانیزه کردن امور.
شرکت دزار در این اثنا قدم های بسیار مطلوبی برداشته است چون در این زمینه از مکانیسم های پیشرفته ای در موارد مختلف استفاده می کند.