مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است. مدیریت از طریق کاربرد مناسب و یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه در پنج گروه فرآیندی زیر انجام می شود:
فرآیند آغازین، فرآیند طرح ریزی، فرآیند اجرا، فرآیند نظارت و کنترل، فرآیند اختتمام