در مرحله ی مشاوره و سرمایه گذاری مدیر پروژه وظیفه ی برنامه ریزی و تامین منابع را بر عهده دارد.
از جمله این وظایف به شرح زیر می باشد:
مشخص نمودن هدف ها، تعیین خط مشی ها، سیاست گذاری روش ها و تعریف نحوه ی اجرای پروژه
ایجاد سیستم ضبط و نگهداری سوابق منطبق با نیازهای سیستم مدیریت کیفیت
تهیه ی چارت مناسب تشکیلاتی پروژه بر اساس چارت های سازمانی موجود و مصوب شرکت
تامین منابع مورد نیاز و آغاز عملیات اجرایی پروژه
مدیر پروژه همچنین وظیفه ی تدوین و طرح فرآیند ها مشتمل بر موارد زیر را بر عهده دارد:
قراردادها
عملیات های اجرایی
پیمانکاران
منابع و هزینه ها
تدارکات و انبار
سیستم اداری